header.jpg

 

PRZETARG: Dostawa paliwa drzewnego - pelletu
do kotłowni Technikum im. gen. Józefa Hallera w Owidzu

 


Numer ogłoszenia: 430636 - 2013;

 

data zamieszczenia: 22.10.2013

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

 

Technikum im. gen. Józefa Hallera ,
Owidz, ul. Szkolna 6, 83-211 Jabłowo,
woj. pomorskie,
tel. 58 5624825,
faks 58 5624825.

Adres strony internetowej zamawiającego:

www.technikumowidz.pl

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka samorządu terytorialnego.

 


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa paliwa drzewnego - pelletu do kotłowni Technikum im. gen. Józefa Hallera w Owidzu.

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

 

Sukcesywne dostawy paliwa drzewnego - pelletu spełniającego parametry normy jakościowej /certyfikatu/ DIN plus do kotłowni Technikum im. gen.Józefa Hallera w Owidzu przy ul.Szkolnej 6 w okresie od listopada 2013r. do pazdziernika 2014r. w ilości około 250 ton. Dostarczany pellet będzie każdorazowo potwierdzany przy dostawie stosownym certyfikatem. Dostawa pelletu luzem w auto-cysternach , szacowane ilości jednorazowych dostaw od 10 - 25 ton. Zastrzegamy możliwość ważenia auto-cysterny,.

 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.11.14.00-4.

 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.10.2014.

 


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WADIUM

 

Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga składania wadium

 

III.2) ZALICZKI

 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru

 

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

na potwierdzenie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia oferent złoży wykaz wykonanych dostaw pelletu/wielkości co najmniej 250 ton rocznie/ w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, określając odbiorcę oraz miejsce i wielkość dostaw. Mile widziane referencje.

 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

 

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 

inne dokumenty: Certyfikat oferowanego pelletu

 


SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.technikumowidz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

 

Technikum im. gen. Józefa Hallera Owidz ul. Szkolna 6, 83-211 Jabłowo.

 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

 

30.10.2013 godzina 10:00, miejsce: Technikum im. gen. Józefa Hallera Owidz ul. Szkolna 6 - pokój nr 6.

 

IV.4.5) Termin związania ofertą:

 

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 


Załączniki (do pobrania): (wersja MS Office*.doc)

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

 

ZAŁĄCZNIK NR 2

 

ZAŁĄCZNIK NR 3

 

ZAŁĄCZNIK NR 4

 


 

Załączniki (do pobrania): (wersja *.pdf)

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

 

ZAŁĄCZNIK NR 2

 

ZAŁĄCZNIK NR 3

 

ZAŁĄCZNIK NR 4

 
Owidz, 30.08.2013r.

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
dostawa artykułów spożywczych dla stołówki szkolnej
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Owidzu na rok 2013/2014


1. Zamawiający: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Owidz, ul. Szkolna 6, 83-211 Jabłowo

2. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa artykułów spożywczych dla stołówki szkolnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Owidzu na rok 2013/2014

* Pakiet I ZAOPATRZENIE I DOSTAWA PIECZYWA

* Pakiet II DOSTAWA PRODUKTÓW MLECZARSKICH I NABIAŁU

* Pakiet III RÓŻNE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE

* Pakiet IV DOSTAWA RYB I ARTYKUŁÓW RYBNYCH

* Pakiet V DOSTAWA ŚWIEŻYCH OWOCÓW I WARZYW

* Pakiet VI   DOSTAWA MIĘSA I PRZETWORÓW MIĘSNYCH

* Pakiet VII DOSTAWA MROŻONEK

3. Kryterium wyboru ofert: cena – 100%

4. Pakiet I – „ZAOPATRZENIE I DOSTAWA PIECZYWA” – liczba otrzymanych ofert-1, wybrano ofertę:
PIEKARSTWO I HANDEL Maciej Eggert, Arkadiusz Lis,
83-130 Pelplin,ul. Limanowskiego 14,
cena oferty (brutto) wynosi: 11 240,00

5. Pakiet II – „DOSTAWA PRODUKTÓW MLECZARSKICH I NABIAŁU”- liczba otrzymanych ofert-2, wybrano ofertę:
„GRAB-POL- SYRKOWSKA&SYRKOWSKI”S.J.
83-200 Starogard Gdański, ul. Droga Owidzka 1,
cena oferty (brutto) wynosi: 18 869,00

6. Pakiet III – „RÓŻNE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE” – Liczba otrzymanych ofert-2, wybrano ofertę:
HURTOWNIA ART.SPOŻ.”AGAWA” Przemysław Sosnowski,
83-300 Kartuzy, ul. Chmieleńska 61,
cena oferty (brutto) wynosi: 20 510,70

7. Pakiet IV – „DOSTAWA RYB I ARTYKUŁÓW RYBNYCH” – liczba otrzymanych ofert-1, wybrano ofertę:  IGLOTEX S.A. 83-220 Skórcz , ul. Leśna 2,   cena oferty (brutto) wynosi: 7 699,50

8. Pakiet V – „DOSTAWA ŚWIEŻYCH OWOCÓW I WARZYW” – liczba otrzymanych ofert-1, wybrano ofertę:
FIRMA HANDLOWA „ U Kwaśniewskich” Radosław Kwaśniewski,
83-200 Starogard Gdański, ul. Zblewska 2, 
cena oferty (brutto) wynosi: 18 949,00

9. Pakiet VI – „DOSTAWA MIĘSA I PRZETWORÓW MIĘSNYCH” – liczba otrzymanych ofert-2, wybrano ofertę:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „TOMAX” s.j.,
83-200 Starogard Gdański, ul. Droga Owidzka 1, cena oferty (brutto) wynosi: 68 470,00

10. Pakiet VII –„DOSTAWA MROŻONEK” – liczba otrzymanych ofert-1, wybrano ofertę:
IGLOTEX s.a., 83-220 Skórcz ul. Leśna 2, cena oferty (brutto) wynosi: 5 467,00                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

Owidz 12.07.2013r.        

Zaproszenie do składania ofert

„Dostawę artykułów spożywczych do stołówki Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Owidzu”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 


Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
Owidz, ul. Szkolna 6
83-211 Jabłowo
tel./ fax. (058) 562-48-25              
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Owidz, ul. Szkolna 6, 83-211 Jabłowo w imieniu którego działa Dyrektor ZSP w Owidzu zaprasza do złożenia ofert na wykonanie dostawy, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro, wyłączonej ze stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 pkt. 8.

1. Określenie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Owidzu

Zaprasza do składania ofert na: „Dostawę artykułów spożywczych do stołówki Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Owidzu”

z podziałem na pakiety:

Pakiet I: „Pieczywo ”

Dostawa pieczywa odbywać się będzie codziennie do godz. 7:00. Towar musi być dostarczony następnego dnia od daty złożenia telefonicznego zamówienia.

Pakiet II: „Dostawa produktów mleczarskich i nabiału”

Dostawa nabiału i produktów mleczarskich musi odbywać się od poniedziałku do piątku od dnia złożenia telefonicznego zamówienia. Średnia częstotliwość dostawy 1-2 razy w tygodniu do godz. 10.00, lub w zależności od potrzeb Zamawiającego.

Pakiet III: „Różne artykuły spożywcze”

Dostawa art.. spożywczych odbywać się będzie w ilościach wynikających z bieżących potrzeb         Zamawiającego. Towar musi być dostarczony w terminie do 2 dni od daty złożenia telefonicznego zamówienia.

Pakiet IV: „Dostawa ryb przetworzonych i konserwowanych”

Dostawa ryb i przetworów rybnych odbywać się będzie w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Towar musi być dostarczony w terminie 2 dni do daty złożenia telefonicznego zamówienia.

Pakiet V: „Dostawa świeżych owoców i warzyw”

Dostawa warzyw i owoców odbywać się będzie w zależności od potrzeb Zamawiającego. Towar musi być dostarczony w ciągu 2 dni od daty złożenia zamówienia telefonicznego.

Pakiet VI: „Dostawa mięsa i przetworów mięsnych”

Dostawa mięsa i przetworów mięsnych odbywać się będzie w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Towar musi być dostarczony do następnego dnia od daty złożenia telefonicznego zamówienia. Średnia częstotliwość dostawy mięsa i przetworów mięsnych odbywać się będzie w zależności od potrzeb Zamawiającego w godz. od 7.00 do 9.00

Pakiet VII: „Mrożonki”

Dostawa mrożonek odbywać się będzie w zależności od potrzeb zamawiającego. Towar musi być dostarczony w ciągu 2 dni od daty złożenia zamówienia telefonicznego. Średnia częstotliwość dostawy 1-2 razy w tygodniu
                                                                     

2. Wykonawca wyraża zgodę na 14-dniowy termin płatności.

3. Wskazane w załącznikach (1-7) do formularza ofertowego ilości oraz asortyment poszczególnych artykułów są szacunkowe i mogą ulec zmianie w razie zaistnienia takiej potrzeby ze strony Zamawiającego. Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę nie przysługuje roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanych w załącznikach do Formularza ofertowego.

4. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.

5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wadliwej partii dostarczonego towaru, reklamacja zostanie zgłoszona telefonicznie. Wykonawca zobowiązuje się do jego wymiany na towar wolny od wad w ciągu 24 godzin, w ilościach zakwestionowanych przez Zamawiającego.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania stosownego dokumentu w momencie dostawy produktów.

7. Jaja przy każdej dostawie, musza posiadać dokument identyfikacyjny dla jaj konsumpcyjnych spełniających wymogi art. 27 ust.3 ustawy z dn. 20.01.2004 o wymaganiach weterynaryjnych produktów pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. nr 33, poz. 288 z póżn. zm.)

8. Każdy samochód, którym będzie dostarczana żywność musi posiadać decyzje Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego stwierdzającą spełnienie warunków do higienicznego przewozu określonych produktów ( art. spożywcze, warzywa, owoce, jaja, mięso i wędliny itp.)

9. Termin realizacji zamówienia 2 wrzesień 2013r.- 31 sierpień 2014r.

10. Kryterium oceny ofert: np. cena – 100%

11. Oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz.

12. Wartość zamówienia należy ustalić podając ceny jednostkowe na każdy
asortyment wyszczególniony w zadaniu oraz cenę brutto na całe zadanie;

Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia łącznie z podatkiem od towarów i usług VAT.

13. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dostawy na miejsce na telefoniczne zamówienie z wyprzedzeniem 1-2 dni.
Miejscem wykonania zamówienia jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Owidzu.

14. Termin składania ofert upływa dnia: 26 sierpnia 2013r. do godz 11.00

15. Otwarcie ofert nastąpi 26 sierpień 2013r. o godzinie 11.10

16. Ofertę należy złożyć w:

Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Owidzu,
ul. Szkolna 6,
83- 211 Jabłowo
w sekretariacie w godzinach pracy:
od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

17. Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w kopercie zamkniętej.
Kopertę należy zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający jej otwarcie bez uszkodzenia oraz opisać w poniższy sposób:

OPIS OFERTY SKŁADANEJ DO ZSP W OWIDZU

a) tytuł procedury przetargowej:

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dostawa artykułów spożywczych
do stołówki Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Owidzu,
Pakiet nr ………”

b) nazwa i adres Wykonawcy:

c) nazwa i adres Zamawiającego:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
Owidz, ul: Szkolna 6
83-211 Jabłowo

d) uwaga o następującej treści: ,,Nie otwierać przed dniem: 26.08.2013r. godz.11:10.

W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub nie zamknięcia koperty Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie.

18. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przestawionym w zapytaniu ofertowym i przedstawi najkorzystniejszą ofertę w oparciu o kryteria wyboru określone w zapytaniu ofertowym.

Zamawiający powiadomi wykonawców o wyniku postępowania.

19. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania lub odstąpienie od procedury udzielania zamówienia z powodów, których nie można było wcześniej przewidzieć.

…………………………….dnia ………………….

………………………………………

Nazwa adres REGON Wykonawcy

Uwaga!!!

Załączniki do pobrania na stronie internetowej szkoły www.zspowidz.pl zakładka: przetargi, lub w budynku szkoły w Owidzu, ul. Szkolna 6, 83-211 Jabłowo

TREŚĆ POWYŻSZEGO OGŁOSZENIA OFERTOWEGO DO WYDRUKU

Załączniki: (wersja: MS OFFICE)

 1. Formularz cenowo-asortymentowy Pakiet nr.I
 2. Formularz cenowo-asortymentowy Pakiet nr.II
 3. Formularz cenowo-asortymentowy Pakiet nr.III
 4. Formularz cenowo-asortymentowy Pakiet nr.IV
 5. Formularz cenowo-asortymentowy Pakiet nr.V
 6. Formularz cenowo-asortymentowy Pakiet nr.VI
 7. Formularz cenowo-asortymentowy Pakiet nr.VII
 8. Wzór umowy.
 9. Formularz ofertowy

Załączniki: (wersja: PDF)

TREŚĆ POWYŻSZEGO OGŁOSZENIA OFERTOWEGO DO WYDRUKU

 1. Formularz cenowo-asortymentowy Pakiet nr.I
 2. Formularz cenowo-asortymentowy Pakiet nr.II
 3. Formularz cenowo-asortymentowy Pakiet nr.III
 4. Formularz cenowo-asortymentowy Pakiet nr.IV
 5. Formularz cenowo-asortymentowy Pakiet nr.V
 6. Formularz cenowo-asortymentowy Pakiet nr.VI
 7. Formularz cenowo-asortymentowy Pakiet nr.VII
 8. Wzór umowy.
 9. Formularz ofertowy


 

Owidz, 10.10.2012 r.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:

Postępowania konkursowego na świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Owidzu.

Zleceniodawca zawiadamia że w postępowaniu dokonano wyboru oferty.

W przedmiotowym postępowaniu została złożona jedna oferta.

tabela 

Komisja konkursowa zaopiniowała pozytywnie do realizacji zadania ofertę złożoną przez:

SPZOZ Przychodnia Lekarska
 83-200 Starogard Gdański ul. Hallera 21


Zgodnie z warunkami konkursu oferent spełnił wszystkie warunku udziału w konkursie poprzez prawidłowe złożenie oferty tj. na wymaganym formularzu wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami. Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów wynoszącą 100.

    Dyrektor Szkoły
    Marzena Waśkowska


 


 

Owidz, dn.17.09.2012 r.

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Owidzu składa następujące zapytanie ofertowe:

 

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług z zakresu medycyny pracy

 

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia dotyczącego świadczenia usług z zakresu medycyny pracy, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Owidzu zwraca się z prośbą o złożenie oferty na świadczenie w/w. usług.

I. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług z zakresu medycyny pracy polegających na wykonywaniu badań profilaktycznych pracowników Zamawiającego oraz kandydatów do pracy Zamawiającego, tj. badań wstępnych, okresowych, kontrolnych oraz udział lekarza medycyny pracy w komisji BHP działającej u Zamawiającego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego.

II. Miejsce wykonania usług:
Wszystkie wyszczególnione badania powinny być wykonywane w jednym punkcie (placówce) Wykonawcy na terenie Starogardu Gdańskiego.

III. Termin wykonania zamówienia:
Czas określony –w okresie od 1 listopada 2012 r. do 31 października 2015 r..

IV. Opis sposobu przygotowywania oferty:
Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym sporządzonym według wzoru określonego
w Załączniku Nr 2 do zapytania ofertowego.


Wraz z ofertą należy przesłać:
- aktualny wypis z KRS lub aktualny wypis z ewidencji działalności gospodarczej,
- aktualny wpis do rejestru ZOZ.

V. Termin składania ofert:
Oferta powinna być zeskanowana i wysłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript." data-mce-href="mailto:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub złożona w sekretariacie szkoły pok. nr 6 w nieprzekraczalnym terminie do 8 października  2012 r. do godziny 10.00

VI. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

1. Wykonawca poda ceny jednostkowe badań z zakresu medycyny pracy w formularzu ofertowym sporządzonym według wzoru określonego w Załączniku Nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

2. Wykonawca poda ceny jednostkowe brutto.

3. Ceny muszą być wyrażone w walucie PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

VII. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

Wybór najkorzystniejszej oferty odbędzie się w oparciu o przeprowadzone zapytanie ofertowe, a za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta Wykonawcy, który uzyska najwyższą łączną oceną obliczoną wg następujących kryteriów:
Kryterium                                                                                    Waga %
Badanie lekarza medycyny pracy z wydaniem zaświadczenia             40
Badanie kontrolne po zwolnieniu dłuższym niż 30 dni                         20
Pozostałe badania lekarskie, laboratoryjne i diagnostyczne                10
Udział lekarza medycyny pracy w Komisji BHP                                 10
Odległość placówki medycznej                                                         20


1) Cena brutto badania lekarza medycyny pracy wraz z orzeczeniem - 40

Ocena ofert zostanie dokonana według następującego wzoru:
                                     CB
Kryterium „CBLM” = --------------------- x 40
                                    CBB
Gdzie:
CBLM - Cena brutto badania lekarza medycyny pracy wraz z orzeczeniem
CB - najniższa cena brutto wśród złożonych ofert,
CBB – cena brutto oferty badanej.

2) Cena brutto badania kontrolnego po zwolnieniu dłuższym niż 30 dni
Ocena ofert zostanie dokonana według następującego wzoru:
                                    CB
Kryterium „CBK” = --------------------- x 40
                                   CBB
Gdzie:
CBK- Cena brutto badania kontrolnego po zwolnieniu dłuższym niż 30 dni
CB - najniższa cena brutto wśród złożonych ofert,
CBB – cena brutto oferty badanej.

3) Cena brutto pozostałych badań lekarskich, laboratoryjnych i diagnostycznych - 10
Ocena ofert zostanie dokonana według następującego wzoru:
                                      CB
Kryterium „CBPB” = --------------------- x 10
                                     CBB
Gdzie:
CBPB - Cena brutto pozostałych badań lekarskich, laboratoryjnych i diagnostycznych
CB - najniższa cena brutto wśród złożonych ofert,
CBB – cena brutto oferty badanej.

4) Cena brutto udziału lekarza medycyny pracy w Komisjach BHP  - 10
Ocena ofert zostanie dokonana według następującego wzoru:
                                       CB
Kryterium „CBPB” = --------------------- x 10
                                      CBB
Gdzie:
CBPB - Cena brutto udziału lekarza medycyny pracy w Komisji BHP
CB - najniższa cena brutto wśród złożonych ofert,
CBB – cena brutto oferty badanej.

 

5) Położenie placówki medycznej - 20
Ocena ofert zostanie dokonana według następującego wzoru:
                                  P
Kryterium „PP” = ----------------- x 20                           
                              Pmax

Gdzie:
PP - Położenie placówki medycznej
P – liczba punktów przyznana danej ofercie
Pmax – maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania

Liczba punktów będzie obliczona dla badanej oferty na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę w ofercie położenia przynajmniej jednej placówki medycznej, wg następujących zasad:
Położenie w km od siedziby ZSP w Owidzu     Liczba pkt
do 5 km                                                                 10 pkt
od 5 do 10 km                                                         5 pkt
Powyżej  10 km                                                      0 pkt

 

 


 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGU

Owidz, 31.08.2012r.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na dostawę artykułów żywnościowych dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Owidzu.Działając na podstawie art. 92. ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1665 z późniejszymi zmianami) zamawiający Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Owidzu zawiadamia, że w postępowaniu na dostawę artykułów żywnościowych  na potrzeby stołówki szkolnej od 03.09.2012 r. do 31.08.2013 r. zostały wybrane oferty:

Zadanie A – Dostawę artykułów spożywczych – została przyjęta oferta złożona przez Hurtownię art. spożywczych AGAWA, 83-300 Kartuzy, ul. Chmieleńska 61

Oferent przedstawił najkorzystniejszą ofertę.
W niniejszym postępowaniu wpłynęły dwie oferty:

1.j/w
2. Firma Handlowa :U Kwaśniewskich”, ul. Zblewska 2, 83-200 Starogard Gdański

Odrzucono– 0
Wykluczono – 0


Zadanie B – Dostawa mięsa i wędlin- została wybrana oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „TOMAX” s.j., 83-200 Starogard Gdański, ul. Droga Owidzka

Oferent przedstawił najkorzystniejszą ofertę.
W niniejszym postępowaniu wpłynęły trzy oferty:

1. j/w
2. Wytwórnia Wędlin Zbigniew Zabrocki, Górki Wyb. 2, 83-441 Wiele
3. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RARYTAS Hurt-detal Tomasz Surma, 83-230 Smętowo Graniczne, ul. Dworcowa 4 E  

Odrzucono – 0
Wykluczono – 1


Zadanie C – Dostawa ryb i artykułów rybnych – została przyjęta oferta złożona przez Hurtownię „REKORD” Arkadiusz Cyrzan, 83-200 Starogard Gdański, ul. Pomorska 29A
W niniejszym postępowaniu wpłynęła jedna oferta

1 . j/w    

Odrzucono – 0
Wykluczono - 0


Zadanie D – Dostawa warzyw i owoców – została przyjęta oferta złożona przez Firmę Handlową „U Kwaśniewskich”, 83-200 Starogard Gdański, ul. Zblewska 2
W niniejszym postępowaniu wpłynęła jedna oferta.

 1 . j/w

Odrzucono – 0
Wykluczono 0


Zadanie E – Dostawa pieczywa - została wybrana oferta złożona przez Piekarstwo i Handel M. Eggert i A. Lis, ul. Limanowskiego 14, 83-130 Pelplin

Oferent przedstawił najkorzystniejszą ofertę.
W niniejszym postępowaniu wpłynęły dwie oferty:

1. j.w
2. Piekarnia Janowo, ul. Osiedlowa 1, 83-200 Starogard Gdański
 
Odrzucono – 0
Wykluczono – 1


Zadanie F – Dostawa nabiału – została przyjęta oferta TRIADA AUGUSTO POMORZE D i T. Aleksandrowicz s.j., 80-209 Chwaszczyno, ul. Lisia 15
W niniejszym postępowaniu wpłynęła jedna oferta:

1 . j/w

Odrzucono – 0
Wykluczono – 0


Zadanie G – Dostawa mrożonek – została przyjęta oferta złożona przez IGLOTEX s.a
83-220 Skórcz ul. Leśna 2

Oferent przedstawił najkorzystniejszą ofertę
W niniejszym postępowaniu wpłynęła dwie oferty:

1. j/w
2. TRIADA AUGUSTO POMORZE D i T. Aleksandrowicz s.j., 80-209 Chwaszczyn., ul. Lisia 15

Odrzucono – 0
Wykluczono - 0

 


 

PRZETARG

Owidz, 20 sierpnia 2012 r. 

Zespół  Szkół  Ponadgimnazjalnych  w  Owidzu  zaprasza  do  złożenia  ofert  na zaopatrywanie stołówki w następujące grupy produktów: mrożonki, artykuły spożywcze, mięso i wędliny, nabiał, pieczywo, owoce i warzywa oraz ryby i artykuły rybne.

Termin składania ofert do 31 sierpnia 2012 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1


Zespół  Szkół  Ponadgimnazjalnych  w  Owidzu  zaprasza  do  złożenia  ofert  na:

1.Przedmiot zamówieniamrożonki, wg załącznika nr 1

2.Termin realizacji zamówienia:  1 wrzesień 2012r. do 31 sierpień 2013r.

3.Miejsce i termin złożenia oferty: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Owidz, sekretariat pok.6, termin: 31 sierpień 2012r. do godz. 10.00 wg wzorów załączników nr 8 i 9:

Załączniki:

wersja do uzupełnienia (*.doc oraz *.xls):

Załącznik nr 1 - przedmiot zamówienia (xls)

Załącznik nr 8 (doc)

Załącznik nr 9 (doc)

Załącznik nr 10 (doc)

wersja pdf:

Załącznik nr 1 - przedmiot zamówienia

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10

4.Termin otwarcia oferty:  31 sierpień 2012r. godz. 11.00

5.Warunki płatności: przelew 14 dni

6.Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Janina Fabrello, intendent

7.Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim, przesłać pocztą, faxem (058)562-48-25, e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2

1.Przedmiot zamówienia:  artykuły spożywcze, wg załącznika nr 4

2.Termin realizacji zamówienia:  1 wrzesień 2012r. do 31 sierpień 2013r.

3.Miejsce i termin złożenia oferty: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Owidz, sekretariat pok.6, termin: 31 sierpień 2012r. do godz. 10.00 wg wzorów załączników nr 8 i 9:

Załączniki:

wersja do uzupełnienia (*.doc oraz *.xls):

Załącznik nr 4 - przedmiot zamówienia (xls)

Załącznik nr 8 (doc)

Załącznik nr 9 (doc)

Załącznik nr 10 (doc)

wersja pdf:

Załącznik nr 4 - przedmiot zamówienia

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10

4.Termin otwarcia oferty:  31 sierpień 2012r. godz. 11.00

5.Warunki płatności: przelew 14 dni

6.Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Janina Fabrello, intendent

7.Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim, przesłać pocztą, faxem (058)562-48-25, e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript." data-mce-href="mailto:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3


Zespół  Szkół  Ponadgimnazjalnych  w  Owidzu  zaprasza  do  złożenia  ofert  na:

1.Przedmiot zamówienia:  mięso i wędliny, wg załącznika nr 2

2.Termin realizacji zamówienia:  1 wrzesień 2012r. do 31 sierpień 2013r.

3.Miejsce i termin złożenia oferty: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Owidz, sekretariat pok.6, termin: 31 sierpień 2012r. do godz. 10.00 wg wzorów załączników nr 8 i 9:

Załączniki:

wersja do uzupełnienia (*.doc oraz *.xls):

Załącznik nr 2 - przedmiot zamówienia (xls)

Załącznik nr 8 (doc)

Załącznik nr 9 (doc)

Załącznik nr 10 (doc)

wersja pdf:

Załącznik nr 2 - przedmiot zamówienia

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10

4.Termin otwarcia oferty:  31 sierpień 2012r. godz. 11.00

5.Warunki płatności: przelew 14 dni

6.Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Janina Fabrello, intendent

7.Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim, przesłać pocztą, faxem (058)562-48-25, e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript." data-mce-href="mailto:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4

Zespół  Szkół  Ponadgimnazjalnych  w  Owidzu  zaprasza  do  złożenia  ofert  na:

1.Przedmiot zamówienia:  nabiał, wg załącznika nr 6

2.Termin realizacji zamówienia:  1 wrzesień 2012r. do 31 sierpień 2013r.

3.Miejsce i termin złożenia oferty: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Owidz, sekretariat pok.6, termin: 31 sierpień 2012r. do godz. 10.00 wg wzorów załączników nr 8 i 9:

Załączniki:

wersja do uzupełnienia (*.doc oraz *.xls):

Załącznik nr 6 - przedmiot zamówienia (xls)

Załącznik nr 8 (doc)

Załącznik nr 9 (doc)

Załącznik nr 10 (doc)

wersja pdf:

Załącznik nr 6 - przedmiot zamówienia

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10

4.Termin otwarcia oferty:  31 sierpień 2012r. godz. 11.00

5.Warunki płatności: przelew 14 dni

6.Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Janina Fabrello, intendent

7.Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim, przesłać pocztą, faxem (058)562-48-25, e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript." data-mce-href="mailto:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5

Zespół  Szkół  Ponadgimnazjalnych  w  Owidzu  zaprasza  do  złożenia  ofert  na:

1.Przedmiot zamówienia:  pieczywo, wg załącznika nr 3

2.Termin realizacji zamówienia:  1 wrzesień 2012r. do 31 sierpień 2013r.

3.Miejsce i termin złożenia oferty: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Owidz, sekretariat pok.6, termin: 31 sierpień 2012r. do godz. 10.00 wg wzorów załączników nr 8 i 9:

Załączniki:

wersja do uzupełnienia (*.doc oraz *.xls):

Załącznik nr 3 - przedmiot zamówienia (xls)

Załącznik nr 8 (doc)

Załącznik nr 9 (doc)

Załącznik nr 10 (doc)

wersja pdf:

Załącznik nr 3 - przedmiot zamówienia

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10

4.Termin otwarcia oferty:  31 sierpień 2012r. godz. 11.00

5.Warunki płatności: przelew 14 dni

6.Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Janina Fabrello, intendent

7.Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim, przesłać pocztą, faxem (058)562-48-25, e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript." data-mce-href="mailto:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6

Zespół  Szkół  Ponadgimnazjalnych  w  Owidzu  zaprasza  do  złożenia  ofert  na:

1.Przedmiot zamówienia:  owoce i warzywa, wg załącznika nr 5

2.Termin realizacji zamówienia:  1 wrzesień 2012r. do 31 sierpień 2013r.

3.Miejsce i termin złożenia oferty: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Owidz, sekretariat pok.6, termin: 31 sierpień 2012r. do godz. 10.00 wg wzorów załączników nr 8 i 9:

Załączniki:

wersja do uzupełnienia (*.doc oraz *.xls):

Załącznik nr 5 - przedmiot zamówienia (xls)

Załącznik nr 8 (doc)

Załącznik nr 9 (doc)

Załącznik nr 10 (doc)

wersja pdf:

Załącznik nr 5 - przedmiot zamówienia

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10

4.Termin otwarcia oferty:  31 sierpień 2012r. godz. 11.00

5.Warunki płatności: przelew 14 dni

6.Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Janina Fabrello, intendent

7.Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim, przesłać pocztą, faxem (058)562-48-25, e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript." data-mce-href="mailto:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7

Zespół  Szkół  Ponadgimnazjalnych  w  Owidzu  zaprasza  do  złożenia  ofert  na:

1.Przedmiot zamówienia:  ryby i artykuły rybne, wg załącznika nr 7

2.Termin realizacji zamówienia:  1 wrzesień 2012r. do 31 sierpień 2013r.

3.Miejsce i termin złożenia oferty: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Owidz, sekretariat pok.6, termin: 31 sierpień 2012r. do godz. 10.00 wg wzorów załączników nr 8 i 9:

Załączniki:

wersja do uzupełnienia (*.doc oraz *.xls):

Załącznik nr 7 - przedmiot zamówienia (xls)

Załącznik nr 8 (doc)

Załącznik nr 9 (doc)

Załącznik nr 10 (doc)

wersja pdf:

Załącznik nr 7 - przedmiot zamówienia

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10

4.Termin otwarcia oferty:  31 sierpień 2012r. godz. 11.00

5.Warunki płatności: przelew 14 dni

6.Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Janina Fabrello, intendent

7.Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim, przesłać pocztą, faxem (058)562-48-25, e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript." data-mce-href="mailto:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 


 

 

Owidz, 03.07.2012 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczącej postępowania w sprawie zamówienia publicznego związanego z zadaniem pn.: „Termomodernizacja budynku internatu szkolnego (budynek główny) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Owidzu, ul. Szkolna 6 ”.

(BZP nr ogłoszenia: 206928-2012 z dnia 18.06.2012 r.)

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Owidzu ul. Szkolna 6 informuje, że w w/w przetargu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

 

„KAR-BUD” Usługi Remontowo- Wykończeniowe

Karol Lubawski

83-200 Starogard Gdański, ul. Grunwaldzka 30A/12

 

Cena oferty brutto wynosi: 163 221, 00 zł ( sto sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście dwadzieścia jeden 00/100 złotych)

Uzasadnienie: w prowadzonym postępowaniu kryterium wyboru oferty była cena. Wybrana oferta zawiera najniższą cenę oraz spełnia warunki ustawy- Prawo zamówień publicznych i warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W związku z przeprowadzonym w/w postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, Zamawiający informuje, że w wyznaczonym terminie wpłynęły następujące oferty:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Ilość przyznanych punktów

1.

Przedsiębiorstwo Handlowe „STELLA”

Andrzej Stella

ul. Hallera 16, 83-200 Starogard Gdański

73,12

2.

Przedsiębiorstwo Remontowo- Budowlane

„WAGMAR” Grzegorz Wons, Marek Bąkowski

ul. Hallera 19B, 83-200 Starogard Gdański

85,5

3.

Usługi Remontowo- Budowlane Instalatorstwo Sanitarne Wojciech Lipke

ul. Wyzwolenia 18A, 83-221 Osiek

81,73

4.

Zakład Usług Stolarsko- Budowlanych „OKAZ”

Kazimierz Okoniewski

83-422 Nowy Barkoczyn 3

57,64

5.

„KAR-BUD” Usługi Remontowo- Wykończeniowe

Karol Lubawski

83-200 Starogard Gdański, ul. Grunwaldzka 30A/12

100

6.

Przedsiębiorstwo Budowlano- Handlowe „TAMUR” Tadeusz Szczubełek

ul. Owidzka 20, 83-200 Starogard Gdański

72,49

Jednocześnie Zamawiający informuje, że umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego może być zawarta po terminie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.Owidz, 18 czerwca 2012 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Zamawiający:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych z siedzibą w Owidzu, 83-211 Jabłowo, ul. Szkolna 6 Tel/fax (58) 56 248 25 ogłasza przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.2007 Nr 223 poz.1655 z późniejszymi zmianami).

 1. 1.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej www.pomorskie.eu/pl/bip/powiaty/starogardzki/zsp_owidz, www.zspowidz.pl Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest również w sekretariacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Owidzu, ul. Szkolna 6, 83-211 Jabłowo, codziennie w godz. 8.00- 15.00 (specyfikacja bezpłatna).
 2. 2.Przedmiot zamówienia:

Termomodernizacja budynku internatu szkolnego (budynek główny) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Owidzu, ul. Szkolna 8.

Zakres robót obejmujących zamówienie:

    - docieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem gr. 12 cm mocowany za

         pomocą zaprawy klejowej i kołków – zgodnie z technologią producenta

     - malowanie elewacji zgodnie z projektem,

     - wymiana obróbek blacharskich, wymiana parapetów zewnętrznych,

     - pomalowanie rynien, rur spustowych, elementów metalowych,

     - pokrycie zadaszenia z blachy panelowej nad wejściem głównym,

     - tynk podkładowy wysokoelastyczny mrozoodporny na siatce elewacyjnej z włókna

       szklanego.

Kod CPV:

45000000-7   - roboty budowlane
45321000-3    - izolacja cieplna

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja techniczna składająca się z n/w opracowań:

  1. przedmiar robót,
  2. projekt budowlany ocieplenia ścian
  3. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

3.   Termin realizacji zamówienia: od dnia 10.07.2012 r. do dnia 31.08.2012 r.

4. Ofertę skompletowaną wg zasad opisanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia należy złożyć do dnia 2 lipca 2012 r. do godz. 9.45 w sekretariacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, Owidz, ul. Szkolna 6, 83-211 Jabłowo

5.   Otwarcie ofert nastąpi dnia 2 lipca 2012 r. o godz. 10.00 w gabinecie dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, Owidz, ul. Szkolna 6, 83-211 Jabłowo

6.   W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w art. 22 ust. l-3 i nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami).

7.   Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie wykonania przedmiotu zamówienia:

- cena - 100 %

8.   Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

9.   Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest

  1. mgr Marzena Waśkowska - dyrektor szkoły
  2. Kierownik gospodarczy Krystyna Słomińska, od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 - 15.00, tel. 58 562 4825.

10. Wadium nie wymagane.

11. Zamawiający nie przewiduje:

  1. wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
  2. Ogłoszenie zostało umieszczone w biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 18.06.2012 r. Nr 206928-2012

Załączniki:

  1. Specyfikacja warunków technicznych wykonania i odbioru robót
  2. Projekt budowlany

   - kolorystyka 1

   - kolorystyka 2

   - kolorystyka 3

   - kolorystyka 4

  3. Projekt zagospodarowania
  4. Opis techniczny
  5. Przedmiar robót
  6. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
     1. Oferta – załącznik nr 1
     2. Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP– załącznik nr
     3. Oświadczenie z art. 24 ust. 1 ustawy PZP – załącznik nr 3
     4. załącznik nr 3
     5. Informacja dot. robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia – załącznik nr 4
     6. Oświadczenie dot. uprawnień do kierowania robotami budowlanymi – załącznik nr 5
     7. Umowa na wykonanie termomodernizacji budynku – załącznik nr 6
Joomla templates by a4joomla