Drukuj

                                                                                                       Owidz, dnia 06.05.2021r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na:

zakup i dostawę artykułów żywnościowych dla stołówki szkolnej   w Technikum   im. gen. Józefa Hallera w Owidzu

 

I. ZAMAWIAJĄCY:

I.1) Technikum im. gen. Józefa Hallera w Owidzu, ul. Szkolna 6, 83-211 Jabłowo,

tel./fax 58 56 248 25, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Zakup i dostawa artykułów żywnościowych dla: Technikum im. gen. Józefa Hallera w Owidzu, które zostały podzielone na 7 pakietów:

* Pakiet nr 1 - dostawa pieczywa do stołówki szkolnej Technikum im. gen. Józefa Hallera w Owidzu

* Pakiet nr 2 – dostawa nabiału do stołówki szkolnej Technikum im. gen. Józefa Hallera w Owidzu

* Pakiet nr 3 – dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej Technikum im. gen. Józefa Hallera w Owidzu

* Pakiet nr 4 - dostawa ryb i artykułów rybnych do stołówki szkolnej Technikum im. gen. Józefa Hallera w Owidzu

* Pakiet nr 5 – dostawa owoców i warzyw do stołówki szkolnej Technikum im. gen. Józefa Hallera w Owidzu

* Pakiet nr 6 – dostawa mięsa i wędlin do stołówki szkolnej Technikum im. gen. Józefa Hallera w Owidzu

* Pakiet nr 7 – dostawa mrożonek do stołówki szkolnej Technikum im. gen. Józefa Hallera w Owidzu

Każdy Wykonawca ma prawo złożyć 1 ofertę na dowolną ilość pakietów. Każdy pakiet będzie oceniany odrębnie.

2. Opis wymagań:

2.1. Nazwy własne podane w formularzach cenowych do zapytania ofertowego należy rozumieć jako preferowanego typu. Wykonawca może zaproponować produkty o innej nazwie, jednak muszą one spełniać wymogi tej samej lub wyższej jakości. Nazwa takiego produktu musi znaleźć się w ofercie. Poszczególne dostawy będą realizowane przez Wykonawcę sukcesywnie w okresie obowiązywania umowy, po zamówieniu złożonym telefonicznie lub pisemnie przez upoważnionego przez Zamawiającego lub upoważnioną przez niego osobę. Koszt transportu produktów żywnościowych do siedziby odbiorcy leży po stronie Wykonawcy.

2.2. Podane w formularzach cenowych ilości danego rodzaju asortymentu mają charakter szacunkowy i nie stanowią ze strony Zamawiającego zobowiązania do nabycia w podanych ilościach. Zamawiający zastrzega, że rzeczywiste ilości kupna każdego rodzaju artykułów będą wynikać z aktualnych potrzeb Zamawiającego i mogą odbiegać od ilości podanych w formularzach cenowych. Wykonawca w okresie obowiązywania umowy jest zobligowany dostarczać każdy artykuł żywnościowy zawarty w ofercie cenowej na podstawie złożonego zamówienia.

Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie za ewentualne zmniejszenie ilości

zakupywanego asortymentu.

2.3. Oferowane produkty żywnościowe muszą spełniać parametry jakościowe określone dla danego asortymentu przez PN, spełniać wymogi sanitarno- epidemiologiczne i zasady systemu HACCP oraz posiadać oznaczony odpowiedni dla danego asortymentu termin ważności zapewniający jego bezpieczne spożycie. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania do zaoferowanego asortymentu przedłożenia pisemnego potwierdzenia dopuszczającego dany produkt do obrotu i spożycia, wydanego przez organ uprawniony do kontroli jakości artykułów spożywczych.

2.4. Dostawy artykułów żywnościowych muszą być realizowane zgodnie z zasadami GHP:

- posiadać świadectwa jakości przy dostawach mięsa, przetworów mięsnych, mleka

i przetworów mlecznych, miodu, ryb oraz przy dostawie jaj aktualne zaświadczenie

z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii o podleganiu kontroli,

- dostarczony asortyment dotyczący mięsa i wyrobów wędliniarskich powinien posiadać

handlowy dokument identyfikacyjny.

2.5. Dostarczana żywność musi być oznakowana widocznym, czytelnym i nieusuwalnym kodem identyfikacyjnym umożliwiającym identyfikację artykułu spożywczego z danej partii produkcyjnej oraz terminem przydatności do spożycia.

2.6. Przedmiot zamówienia musi być dostarczony odpowiednim środkiem transportu spełniającym wymagania sanitarne, w odpowiedniej temperaturze, w opakowaniach gwarantujących bezpieczny transport i magazynowanie

2.7. Wykonawca przekazuje żywność osobie upoważnionej do odbioru i kontroli ilościowej oraz jakościowej. Nie dopuszcza się pozostawienia żywności przez Wykonawcę osobom nieupoważnionym.

2.8. W przypadku otrzymania żywności o niewłaściwej jakości zdrowotnej czy handlowej Zamawiający odmówi przyjęcia i zgłosi niezwłocznie reklamację osobiście lub telefonicznie w dniu dostawy.

2.9. Wykonawca zobowiązuje się odebrać lub wymienić żywność niespełniającą wymagań jakościowych na wolną od wad do 24 godzin od dnia i godziny jego zgłoszenia i na własny koszt.

 

III. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Realizacja zamówienia następować będzie sukcesywnie w miarę potrzeb w okresie od dnia 17.05.2021r. – 31.12.2021r.

 

IV. WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Wykonawca za każde dostarczone artykuły żywnościowe będzie wystawiał fakturę/ rachunek na dzień wykonania dostawy i będzie dostarczał Zamawiającemu wraz z dostawą zamawianych artykułów żywnościowych.

2. Zapłata faktury/ rachunku nastąpi przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie do 14 dni od daty wystawienia faktury.

 

V. KRYTERIA WYBORU

* Cena oferty brutto dla każdego zadania- 100%

 

VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1. Oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

W przypadku sporządzania oferty przez osobę (osoby) inne niż uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z odpisem z właściwego rejestru bądź wpisu do ewidencji działalności gospodarczej) wymagane jest dołączenie stosownego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo składa się formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem).

2. Wykonawca składając ofertę, składa następujące dokumenty:

a) Formularz ofertowo-cenowy – według załączonego wzoru (zał. nr 1 do 7 do zapytania ofertowego-w zależności na która część składana jest oferta);

b) Oświadczenie o spełnieniu warunków (zał. nr 8 do zapytania ofertowego);

c) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3. Wykonawca określi cenę dla przedmiotu zamówienia dla każdej części, w poszczególnych częściach muszą być podane ceny dla wszystkich artykułów żywnościowych, pominięcie artykułu żywnościowego skutkuje odrzuceniem oferty. Wartość brutto za część określa się jako sumę wszystkich artykułów żywnościowych.

Cena oferty winna być podana w PLN cyfrowo i słownie.

4. Wszelkie poprawki w ofercie winny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej.

5. Wszystkie koszty sporządzenia oferty ponosi Wykonawca, niezależnie od wyników postępowania.

6. Zamawiający odrzuci ofertę, która nie spełnia wymagań określonych w zaproszeniu do składania ofert.

7. Zamawiający w toku badania i oceny ofert wezwie Wykonawców do złożenia wyjaśnień dotyczących oferty, a w przypadku niekompletności oferty w zakresie wymaganych dokumentów, Zamawiający wezwie do uzupełnienia.

8. Zamawiający będzie miał również prawo żądać wyjaśnień od Wykonawców, których oferty będą zawierać rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotów zamówienia.

9. Dopuszcza się poprawę w treści oferty oczywistych omyłek rachunkowych i pisarskich.

10. Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane.

.

VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty e-mail pod adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., do dnia 14.05.2021r. do godz. 8.00

 

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBROU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

Informacja z wyboru Wykonawcy zostanie podana na stronie internetowej : www.technikumowidz.pl

 

IX. DODATKOWE INFORMACJE

Osoba do kontaktu: Janina Fabrello, telefon: 58 56 256 77 wew. 31

  

Dyrektor

Technikum im. gen. Józefa Hallera w Owidzu

mgr Marzena Waśkowska    

 

Pak 1 Pieczywo 2021.xlsx

Pak 2 Nabiał 2021.xlsx

Pak 3 Art spoż 2021.xls

Pak 4 Ryby 2021.xlsx

Pak 5 Owoce i warzywa 2021.xlsx

Pak 6 Mięso i wędliny 2021.xlsx

Pak 7 Mrożonki 2021.xlsx

Zał 8 Wzór umowa 2021 r.doc

Zał 9 OSWIADCZENIE 2021.doc